Packing techniques

ผู้ผลิตแผ่นงานเร่งฟื้นตัว

ผู้ผลิตแผ่นและภาพยนตร์ชาวอิตาลี Tekni-Plex Gallazzi ได้เสร็จสิ้นการเริ่มต้นสายการผลิตปฏิทินที่สอง ในขณะที่บริษัทยังคงฟื้นตัวจากไฟไหม้ที่ทำลายโรงงาน Gallarate ในเดือนมีนาคม 2020. เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทบนสายการผลิตปฏิทินหนึ่งในสามสายของบริษัท ซึ่งใช้สร้างแผ่นงานสำหรับเภสัชกรรม…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button