Packing techniques

ดาวโจนส์สร้างแครกเกอร์เอทิลีนเป็นศูนย์

Dow จะสร้างโรงงานหลอมเอทิลีนแคร็กเกอร์และอนุพันธ์เอทิลีนที่มีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์แห่งแรกของโลก โดยคำนึงถึงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในขอบเขต 1 และ 2 โครงการดังกล่าวจะเพิ่มกำลังการผลิตเอทิลีนและ PE ของ Dow มากกว่าสามเท่าจากไซต์งานในฟอร์ตซัสแคตเชวัน อัลเบอร์ตา สหรัฐอเมริกา ในขณะที่ปรับปรุงสินทรัพย์ที่มีอยู่ของไซต์ให้เป็นศูนย์การปล่อยคาร์บอนสุทธิ The…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button