Packing techniques

OneCircle และ Infinitum ร่วมมือกันรีไซเคิล KeyKeg

OneCircle กำลังร่วมมือกับ Infinitum ของนอร์เวย์ ซึ่งก็คือการรวบรวม KeyKegs ที่ใช้แล้วและรีไซเคิลเป็นคีย์ใหม่ ระบบการฝากเงินของบริษัทจะเปิดตัวในเดือนนี้ ผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกในนอร์เวย์ได้คิดค้นวิธีการรีไซเคิลและนำวัสดุที่มีคุณค่ากลับมาใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น HDPE,…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button