Packing techniques

Carbios เปิดโรงงานทดลองในฝรั่งเศส

Carbios ได้เปิดโรงงานสาธิตทางอุตสาหกรรมในฝรั่งเศสที่ดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีการรีไซเคิลด้วยเอนไซม์ของบริษัท C-Zyme โรงงานในเมือง Clermont-Ferrand จะช่วยให้สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพทางเทคนิค สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจของกระบวนการรีไซเคิล PET ด้วยเอนไซม์ ตลอดจนการออกแบบหน่วยอุตสาหกรรมในอนาคต เมื่อสิ้นสุด 2022 การดำเนินการจะทำให้…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button